Νομοσχέδια

Νομοσχέδιο για τις ΙΟΚΩ 2017

i 4 Οκτώβριος, 2017 Κανένα σχόλιο

Το νομοσχέδιο ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και κατατέθηκε στη Βουλή των αντιπροσώπων για συζήτηση. Το νομοσχέδιο αφορά άμεσα όλες τις ΜΚΟ οι οποίες ασχολούνται έχουν άδεια να ασκούν “φιλανθρωπία” και είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και η ΟΠ ΜΚΟ είχε ετοιμάσει τις θέσεις και σκέψεις της τις οιποίες μπορείτε βρέιτε στην ιστοσελίδα μας.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ME ΤΙΤΛΟ:

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017

Κατάταξη άρθρων
                                          ΜΕΡΟΣ Ι: Εισαγωγικές διατάξεις
1. Συνοπτικός τίτλος.
2. Ερμηνεία.
3. Πιστοποίηση Ιδιωτικού Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.
4. Έννοια  δραστηριότητας κοινής ωφέλειας.
                                ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Πιστοποίηση Ιδιωτικού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας
5. Αίτηση Πιστοποίησης.
6. Εξέταση της αίτησης.
7. Απόφαση Υπουργού.
8. Προϋποθέσεις  πιστοποίησης.
9. Ειδικοί λόγοι απόρριψης αίτησης πιστοποίησης.
10. Ανάκληση πιστοποίησης.
11 Συνέπειες της ανάκλησης.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Διοίκηση, Έλεγχος και Δραστηριότητες Ιδιωτικού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας
12. Διοικητικό συμβούλιο Ιδιωτικού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας.
13. Υποχρεώσεις διοικητικού συμβουλίου του Ιδιωτικού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας.
14. Λογιστικά βιβλία και λογαριασμοί.
15. Επιτροπή Ελέγχου.
16. Επιτρεπόμενες και μη δραστηριότητες.
17. Υποβολή παραπόνων.
ΜΕΡΟΣ IV: Ποικίλες Διατάξεις
18. Οργανισμοί κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων κρατών.
19. Μητρώο Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.
20. Δημοσίευση καταλόγου Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.
21. Διάλυση Ιδιωτικού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας.
22. Γενικές οδηγίες Υπουργού.
23. Ποινικά αδικήματα.
24. Κανονισμοί.
25. Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
26. Μεταβατική περίοδος.
27. Ειδική μεταβατική διάταξη για οργανισμούς κοινής ωφέλειας  που ιδρύονται με ειδική νομοθεσία ή στους οποίο μετέχει το κράτος.
28. Έναρξη ισχύος.
            
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας  (Πιστοποίηση) Νόμος του 2011.

 

Ερμηνεία 2. Στον παρόντα  Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –
«δραστηριότητα κοινής ωφέλειας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο στο άρθρο 4 του παρόντος Νόμου
«Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας» σημαίνει Ιδιωτικό Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας, πιστοποιημένο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
«νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου» σημαίνει νομικό πρόσωπο που συστάθηκε και λειτουργεί στη Δημοκρατία-
…..(Ι) του 2016 (α) ως σωματείο ή ίδρυμα σύμφωνα με τον ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2016,  ή
Κεφ.113

9 του 1968

(β) ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 20 του περί Εταιρειών Νόμου
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.
Πιστοποίηση Ιδιωτικού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας. 3. Κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα τη Δημοκρατία, που έχει αποκλειστικά ως σκοπό του την άσκηση μιας ή περισσοτέρων δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας, δύναται, αφού υποβάλει σχετική αίτηση, να πιστοποιηθεί από τον Υπουργό ως Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας, εάν πληροί τις προϋποθέσεις πιστοποίησης που καθορίζονται στις διατάξεις του  παρόντος Νόμου.
Έννοια

δραστηριότητας

κοινής ωφέλειας.

4. Ως δραστηριότητα κοινής ωφέλειας για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, θεωρείται κάθε δραστηριότητα η οποία υποστηρίζει ή προωθεί προς εξυπηρέτηση του κοινωνικού και ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος αποκλειστικά ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα, δηλαδή-
(α) ερασιτεχνικό αθλητισμό.
(β) τέχνες.
(γ) παροχή βοήθειας ή προστασίας σε άτομα με σωματική, διανοητική ή ψυχική αναπηρία
(δ) προστασία των καταναλωτών.
(ε) πολιτισμό.
(στ) οικολογία, βιοποικιλότητα  ή προστασία του περιβάλλοντος
(ζ) εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φυλής, εθνικότητας, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή οποιασδήποτε άλλης νομικά καθορισμένης μορφής διακρίσεων.
(η) εξάλειψη της φτώχειας.
(θ) διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς.
(ι) παροχή ανθρωπιστικής ανακούφισης ή ανακούφισης από καταστροφές.
(ια) θέματα πρόληψης και παροχής ιατρικής φροντίδας.
(ιβ) θέματα διαπαιδαγώγησης και προστασίας του παιδιού, της νεότητας, των ηλικιωμένων και των ευάλωτων ατόμων∙
(ιγ) παροχή προστασίας και φροντίδας ευπαθών ζώων.
(ιδ)

 

επιστημονική έρευνα και μελέτη∙
(ιε) κοινωνική συνοχή.
(ιστ) ανθρώπινα δικαιώματα∙ και
(ιζ) οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που υποστηρίζει ή προωθεί το δημόσιο συμφέρον και τη βελτίωση της κοινωνίας, η οποία καθορίζεται ως δραστηριότητα κοινής ωφέλειας με διάταγμα του Υπουργού και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Υποβολή αίτησης πιστοποίησης. 5.-(1) Για πιστοποίηση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ως Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποβάλλεται γραπτή αίτηση στον Υπουργό, υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου που επιθυμεί να λάβει πιστοποίηση ως Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας.
     (2) Η αίτηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα-
(α) εάν το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου είναι-
(i) σωματείο ή ίδρυμα, πιστοποιημένο αντίγραφο του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού του και πιστοποιητικό εγγραφής του δυνάμει των διατάξεων του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου:
         Νοείται ότι σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 55 του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμος, οιεσδήποτε τροποποιήσεις απαιτούνται, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από τον Έφορο που καθορίζεται στον οικείο νόμο και προς τούτο θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση.
(ii) εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πιστοποιημένο αντίγραφο του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού της, της σχετικής άδειας εγγραφής της που εκδόθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του περί Εταιρειών Νόμου, εάν έχει εκδοθεί τέτοια άδεια και πιστοποιητικό εγγραφής της στον Έφορο Εταιρειών:
         Νοείται ότι εταιρεία που εγγράφεται στον Έφορο Εταιρειών έξι μήνες από την 1.7.2017, θα πρέπει να έχει τη νομική μορφή εταιρείας με εγγύηση χωρίς μετοχικό κεφάλαιο.
(β)) δήλωση υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου η οποία να περιέχει-
(i) το όνομα, την ιδιότητα, το επάγγελμα και τη διεύθυνση των μελών του διοικητικού του συμβουλίου.
(ii) επαρκή ανάλυση των σκοπών του αιτούντος νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και περιγραφή των μεθόδων και τρόπων με βάση τους οποίους οι σκοποί αυτοί επιτυγχάνονται ή πρόκειται να επιτευχθούν∙
(iii) επαρκή περιγραφή και συγκεκριμενοποίηση των οφελών που πρόεκυψαν ή θα προκύψουν στο ευρύ κοινό∙
(iv) ανάληψη υποχρέωσης ότι θα διαθέτει τα εισοδήματα του για την εξυπηρέτηση των σκοπών του∙
(v) ανάληψη υποχρέωσης συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου   16
(vi) επαρκείς πληροφορίες αναφορικά με την κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία του, εάν υπάρχει, και περιγραφή της κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας την οποία χρησιμοποιεί προς εξυπηρέτηση των σκοπών του και, σε περίπτωση που αυτή δεν του ανήκει, περιγραφή των νομικών διευθετήσεων με βάση τις οποίες θα διασφαλίζεται η χρήση της∙
(vii) το όνομα, το επάγγελμα και τη διεύθυνση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου∙
(viii) βεβαίωση ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα μέλη της Επιτροπής Έλεγχου έχουν λευκό ποινικό μητρώο και δεν έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  12∙

 

Εξέταση της αίτησης. 6.-(1) Μετά την υποβολή της, η αίτηση εξετάζεται από τον Υπουργό Οικονομικών, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο το αιτούν νομικό πρόσωπο πληροί τις καθορισμένες προϋποθέσεις για πιστοποίησή του ως Ιδιωτικού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας.
    (2) Κατά την εξέταση της αίτησης, ο Υπουργός-
(α) εξετάζει κατά πόσο η αίτηση υποβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
(β) μελετά το περιεχόμενο του ιδρυτικού εγγράφου, του καταστατικού και των άλλων υποβληθέντων εγγράφων για να διακριβώσει κατά πόσο αυτά συνάδουν με τις διατάξεις και τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.
(γ) δύναται να αιτείται από τους αιτητές οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες και να προβαίνει σε οποιεσδήποτε έρευνες κρίνει αναγκαίες για να διακριβώσει κατά πόσο η  λειτουργία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου.
    (3) Ο Υπουργός ολοκληρώνει την εξέταση το αργότερο σε τριάντα ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης ή από την ημέρα υποβολής πρόσθετων στοιχείων που ζητήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου άρθρο 6, όποια είναι η μεταγενέστερη.
     (4) Ο Υπουργός, πριν λάβει την τελική του απόφαση, δύναται να εισηγηθεί  σε αιτητή τη διενέργεια τροποποιήσεων στο ιδρυτικό έγγραφο ή/και στο καταστατικό του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, εάν τούτο κρίνεται ότι  θα συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών του παρόντος Νόμου.
Απόφαση Υπουργού.

 

7.-(1) Ο Υπουργός, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8, δύναται να-
(α) εγκρίνει την πιστοποίηση ή
(β) απορρίψει την αίτηση για πιστοποίηση
αιτιολογώντας την απόφασή του.
     (2) Η ανωτέρω απόφαση του Υπουργού εκδίδεται το αργότερο εντός 30 (τριάντα) ημερών από την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησης.
   (3) Σε περίπτωση που η απόφαση του Υπουργού είναι αρνητική ο αιτητής  έχει δικαίωμα να καταχωρήσει προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος.
Προϋποθέσεις

Πιστοποίησης.

 

8.  Ο Υπουργός χορηγεί πιστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 7 και 9, εάν ικανοποιηθεί ότι-
(α) η αίτηση πιστοποίησης υποβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
(β) η επωνυμία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου δεν περιέχει λέξεις ή φράσεις που, κατά τρόπο παραπλανητικό, υποδηλώνουν ή εξυπακούουν ότι στους σκοπούς του περιλαμβάνονται και σκοποί που δεν αναφέρονται στο καταστατικό του.
(γ) με βάση το περιεχόμενο του ιδρυτικού εγγράφου ή του καταστατικού του και τις πληροφορίες που τίθενται ενώπιον του ή περιέρχονται σε γνώση του, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ασκεί ή έχει ως σκοπό του να ασκεί δραστηριότητες κοινής ωφέλειας και να παρέχει αφιλοκερδώς με βάση διαφανείς διαδικασίες και στα πλαίσια χρηστής διοίκησης, σημαντικά οφέλη στο ευρύ κοινό χωρίς διάκριση∙
(δ)

 

το καταστατικό του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου περιλαμβάνει, εκτός από οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και πληροφορίες που απαιτεί ο παρών Νόμος, τα ακόλουθα
(i) τους σκοπούς, την επωνυμία και την έδρα του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.
(ii) τους πόρους του. και τον τρόπο εξασφάλισης τους∙
(iii) τον τρόπο της δικαστικής και εξώδικης αντιπροσώπευσης του
(iv) διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες εκλογής και λειτουργίας των μελών του διοικητικού του συμβουλίου και του διορισμού οποιωνδήποτε άλλων αξιωματούχων του:
     Νοείται ότι στην περίπτωση των ιδρυμάτων που αιτούνται πιστοποίηση ελέγχεται η κατά το δυνατό ικανοποίηση όρων διαφάνειας και δημοκρατικής λειτουργίας∙
(v) τους όρους τροποποίησης του καταστατικού του∙
(vi) τους τρόπους ελέγχου των λογαριασμών του.

 

(vii) τους όρους διάλυσής του και σε τέτοια περίπτωση, τον τρόπο διανομής της περιουσίας του.
(viii) εάν στους σκοπούς του περιλαμβάνονται και η παροχή οικονομικής βοήθειας ή υποτροφιών, διατάξεις με τις οποίες να καθορίζονται διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες και αυστηρά κριτήρια παροχής της εν λόγω βοήθειας ή υποτροφιών∙
(ix) εάν στους σκοπούς του περιλαμβάνονται και η παροχή φροντίδας ή θεραπείας, διατάξεις με τις οποίες να καθορίζονται διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες και αυστηρά κριτήρια παροχής της εν λόγω φροντίδας ή θεραπείας, περιλαμβανομένων και των προσόντων των παροχέων.
Παράρτημα. (ε) το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, και σύμφωνα με πρόνοια στο καταστατικό του, δεν ασχολείται με οποιεσδήποτε εμπορικές δραστηριότητες, ή δραστηριότητες οικονομικής φύσεως που δεν προβλέπονται στο καταστατικό του και δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα και όλες οι οικονομικές δραστηριότητές του πρέπει να συνάδουν με τους σκοπούς του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δραστηριότητες του που αποσκοπούν στο δημόσιο όφελος:
 

 

 

 

68(Ι) του 2014

      Νοείται ότι πιστοποιημένος Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας δεν υποχρεούται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του περί Εράνων Νόμου του 2014, οφείλει όμως να υποβάλλει μαζί με τους εξελεγμένους λογαριασμούς κατάσταση εσόδων εξόδων για κάθε έρανο, η οποία καταρτίζεται όπως καθορίζεται στη Γνωστοποίηση που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4), του άρθρου 14.
(στ) το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου δεν παρέχει αμοιβή στα μέλη του διοικητικού του συμβουλίου και παρέχει αμοιβές, σύμφωνα με τα καθήκοντα και σύμφωνα με το τι προσφέρεται σε ανάλογες θέσεις της ελεύθερης αγοράς σε υπαλλήλους του:
      Νοείται ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να διεκδικήσουν οποιαδήποτε λογικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους για το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και τα οποία δύνανται να αφορούν οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση εξόδων, όπως καθορίζεται στο καταστατικό του, που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της λειτουργίας του νομικού προσώπου∙
(ζ) το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου παρέχει αμοιβές για πιθανή αγορά υπηρεσιών, σύμφωνα με το είδος της υπηρεσίας και όχι περισσότερο από το τι προσφέρεται για ανάλογες υπηρεσίες στην ελεύθερη αγορά.
Ειδικοί λόγοι απόρριψης αίτησης πιστοποίησης.  9.-(1) Ειδικότερα, και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 8, ο Υπουργός δύναται να αρνηθεί να χορηγήσει την ανωτέρω πιστοποίηση εάν διαπιστώσει ότι μεταξύ οποιουδήποτε μέλους του διοικητικού συμβουλίου και μέλους της επιτροπής ελέγχου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, υφίστανται στενοί δεσμοί, λόγω επαγγελματικών ή άλλων σχέσεων.
    (2) Ο Υπουργός δύναται επίσης να αρνηθεί να χορηγήσει πιστοποίηση, εάν, με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που του παρέχονται ή που περιέρχονται σε γνώση του, δεν ικανοποιείται για την καταλληλότητα των προσώπων που έχουν άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή έχουν καταδικαστεί σε ποινικό αδίκημα ή σε πειθαρχικό αδίκημα, κατά τρόπο τέτοιο που καθιστά την ανάληψη δραστηριότητας από μέρους τους σε Ιδιωτικό Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας, αντίθετη με το δημόσιο συμφέρον.
Ανάκληση πιστοποίησης. 10-.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Υπουργός δύναται  οποτεδήποτε να ανακαλεί πιστοποίηση που χορηγήθηκε σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο εάν-
(α) διαπιστώνεται ότι, κατά την αίτηση πιστοποίησης, δόθηκαν ανακριβείς και/ή παραπλανητικές διαβεβαιώσεις που αντίκεινται στις πρόνοιες της παρούσας νομοθεσίας
(β) το διοικητικό συμβούλιο ή οποιοδήποτε μέλος του, η Επιτροπή Ελέγχου ή  οποιοδήποτε μέλος της, παραβιάζουν διατάξεις του παρόντος Νόμου,
(γ) ο Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας δεν τηρεί τις διατάξεις του καταστατικού του ή ενεργεί κατά τρόπο που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι τις παραβιάζει,
(δ) ο Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας έπαυσε να ασκεί δραστηριότητες κοινής ωφέλειας,
(ε) ο Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας έχει διαλυθεί ή τελεί υπό εκκαθάριση,
(ζ) μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδιωτικού Οργανισμού Κοινής  Ωφέλειας έχει καταδικασθεί σε φυλάκιση και εξακολουθεί να διατηρεί τη θέση του στο διοικητικό συμβούλιο μετά την καταδίκη του,
(η) ο Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας προέβη σε τροποποίηση του καταστατικού του αναφορικά με τον σκοπό ή τους σκοπούς του ή/ και στις δραστηριότητές του, κατά τρόπο τέτοιο που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή που αντιτίθεται ευθέως σε εισήγηση του Υπουργού η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη των σκοπών του παρόντος Νόμου:
       Νοείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο καταστατικό πιστοποιημένων Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας γνωστοποιείται στον Υπουργό αμέσως μετά την έγκρισή της από το διοικητικό συμβούλιο και το αργότερο εντός ενός μηνός, για σκοπούς ενημέρωσης και διενέργειας ελέγχου,
(θ) έπαυσε να υφίσταται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που ο παρών Νόμος απαιτεί για τη χορήγηση της πιστοποίησης, και/ή
(ι) ζητηθεί από τον ίδιο τον Ιδιωτικό Οργανισμό Κοινής  Ωφέλειας.
       (2) Η πράξη της ανάκλησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), μπορεί να εκδοθεί μόνο αφού προηγηθεί επίδοση γραπτής ειδοποίησης στον Ιδιωτικό Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας με την οποία ο Υπουργός τον καλεί να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του εντός προθεσμίας τριών μηνών, όπως  καθορίζεται στη γνωστοποίηση και ο Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας δεν συμμορφώνεται εντός της προθεσμίας αυτής.
Συνέπειες

ανάκλησης.

11. Η ανάκληση της πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, επιφέρει τη διαγραφή του Ιδιωτικού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας από το Μητρώο και τερματίζει οποιαδήποτε ωφελήματα που δικαιούται ή δικαιώματα που απολαμβάνει ένεκα της πιστοποίησης, δεν τερματίζει όμως οποιεσδήποτε υποχρεώσεις του, οικονομικής ή άλλης φύσεως, που δημιουργήθηκαν ή υφίσταντο κατά την περίοδο ισχύος της πιστοποίησης, ούτε την ευθύνη του να παρέχει εκθέσεις ή πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω υποχρεώσεις.
                               ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διοίκηση Ιδιωτικού Οργανισμού Δημόσιας Ωφέλειας. 12.-(1) Κάθε Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας διοικείται από διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, ηλικίας άνω των δεκαοκτώ ετών, κανένα από τα οποία δεν έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του στο διοικητικό συμβούλιο για θέματα απάτης, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή οποιαδήποτε άλλη χρηματική ατασθαλία.
     (2) Πρόσωπο το οποίο, λόγω της επαγγελματικής ή άλλης δραστηριότητάς του, ενδέχεται να αντλήσει ή να αντλεί οικονομικό όφελος από την δραστηριότητα Ιδιωτικού Οργανισμού Δημόσιας Ωφέλειας δεν δύναται να μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο ή στην Επιτροπή Ελέγχου του εν λόγω οργανισμού.
Υποχρεώσεις διοικητικού συμβουλίου.

 

13.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Ιδιωτικού Οργανισμού Δημόσιας Ωφέλειας συνέρχεται τουλάχιστο τρείς φορές το χρόνο προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στις οποίες περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το καταστατικό του, η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, των περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων του Ιδιωτικού Οργανισμού Δημόσιας Ωφέλειας και ο καταρτισμός ή η έγκριση των προγραμμάτων και του προϋπολογισμού του για το επόμενο οικονομικό έτος και τηρούνται πρακτικά των συνεδριάσεων:
       Νοείται ότι, σε περίπτωση που μέλος του διοικητικού συμβουλίου έχει το ίδιο ή μέλος του οικογενειακού ή φιλικού του περιβάλλοντος συμφέρον  από  απόφαση που επίκειται να ληφθεί κατά τη συνεδρίαση υποχρεωτικά το δηλώνει και αποχωρεί από τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης, ενώ σχετική αναφορά θα καταγράφεται στα πρακτικά της συνεδρίασης.
   (2) Το διοικητικό συμβούλιο δεν επιτρέπεται να εκχωρεί τις εξουσίες και αρμοδιότητές  του που αφορούν
(α) την εκλογή ή το διορισμό των αξιωματούχων του Ιδιωτικού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, ή
(β) αποφάσεις ή ενέργειες για τροποποίηση του καταστατικού, για συγχώνευση, για διάλυση ή για αναστολή ή αφαίρεση του πιστοποιητικού.
Λογιστικά βιβλία και λογαριασμοί. 14.-(1) Κάθε Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας οφείλει να τηρεί λογιστικά βιβλία στα οποία να καταχωρούνται με ακρίβεια και λεπτομέρεια όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψιών που πραγματοποιεί.
     (2) Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, κάθε Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής  Ωφέλειας οφείλει να καταρτίζει-
(α) λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του και των εξόδων του κατά τη διάρκεια του έτους,
(β) λογαριασμό των περισσευμάτων που διατηρεί κατά την έναρξη και λήξη του οικονομικού έτους και λογαριασμό όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό του, και
(γ) λογαριασμό για κάθε ενεργητικό και παθητικό περιλαμβανομένου λογαριασμού όλων των χρηματικών ποσών τα οποία του οφείλονται και τα οποία οφείλει.
    (3) Οι λογαριασμοί  που αναφέρονται ανωτέρω ελέγχονται από εγκεκριμένο Ελεγκτή και αντίγραφα τους διαβιβάζονται στον Υπουργό το αργότερο σε εννέα μήνες από το τέλος του οικονομικού έτους που αφορούν.
     (4) Ο Έφορος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών καθορίζει με γνωστοποίηση που δημοσιεύει στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα βιβλία που οφείλει να τηρεί ο κάθε Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας  και μπορεί οποτεδήποτε να προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και σε έρευνα των λογαριασμών του.
Επιτροπή Ελέγχου. 15.-(1) Κάθε Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας του οποίου τα ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ, οφείλει να ορίσει Επιτροπή Ελέγχου η οποία να αποτελείται από δυο τουλάχιστο φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη του και τα οποία δεν συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο του Ιδιωτικού Οργανισμού Κοινής  Ωφέλειας, ούτε είναι αξιωματούχοι ή υπάλληλοι του, ούτε είναι συγγενείς μέχρι και τρίτου βαθμού με οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου αξιωματούχου ή υπαλλήλου του Ιδιωτικού Οργανισμού Κοινής  Ωφέλειας:
      Νοείται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μέλη τότε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται, από το διοικητικό συμβούλιο του Ιδιωτικού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, ανεξάρτητα άτομα, αμισθί.
    (2) Καθήκον και ευθύνη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι η πραγματοποίηση ετησίων ελέγχων για να διαπιστώνει γενικά τις πηγές εσόδων και εξόδων του και κατά πόσο ο Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας-
(α) συμμορφώνεται με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του∙
(β) συμμορφώνεται με το καταστατικό και τους κανόνες λειτουργίας του∙
(γ) συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της συνέλευσης των μελών και του διοικητικού του συμβουλίου και
(δ) συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε άλλες νομοθεσίες οφείλει να τηρεί.
      (3) Η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να έχει πρόσβαση οποτεδήποτε σε όλα τα βιβλία, λογαριασμούς και έγγραφα του Ιδιωτικού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, καθώς και σε όλες τις ηλεκτρονικές και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του και οι οποίες τηρούνται από το διοικητικό συμβούλιο, τους αξιωματούχους και τους υπαλλήλους του.
     (4) Η Επιτροπή Ελέγχου ετοιμάζει έκθεση εντός δύο μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους, προς το διοικητικό συμβούλιο για κάθε ετήσιο έλεγχο που πραγματοποιεί και σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι έχουν διαπραχθεί σοβαρά λάθη, παραλείψεις ή παράτυπες ενέργειες, καλεί το διοικητικό συμβούλιο να προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες εντός δυο μηνών και, με την έλευση των δύο μηνών και εντός 30 ημερών η Επιτροπή Ελέγχου οφείλει να ενημερώσει τον Υπουργό κατά ποσό το διοικητικό συμβούλιο προέβη στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες και σε ποιες∙ σε περίπτωση δε, μη συμμόρφωσης του διοικητικού συμβουλίου ενεργοποιούνται οι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 10.
    (5) Αντίγραφο της έκθεσης που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (4), διαβιβάζεται στον Υπουργό από το διοικητικό συμβούλιο, εντός 3 μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους και μπορεί να επιθεωρείται από το κοινό ύστερα από σχετική αίτηση προς τον Υπουργό.
Πολιτικές δραστηριότητες. 16.-(1) Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, ο ΙΟΚΩ μπορεί να προβαίνει σε έρευνες, σε παροχή εκπαίδευσης ή υποστήριξης και σε δημοσιεύσεις αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης και της άσκησης κριτικής επί πολιτικών ή δράσεων του κράτους ή των αξιωματούχων και οργάνων του και μπορεί επίσης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του να εκφράζει απόψεις και θέσεις αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα ή πολιτική που αποτελεί αντικείμενο δημόσιας συζήτησης.
    (2) Ο Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας απαγορεύεται να προβαίνει σε πράξεις ή ενέργειες που αποσκοπούν-
(α) στην εξασφάλιση οικονομικής ή άλλης υποστήριξης σε πολιτικό κόμμα ή σε πρόσωπο που είναι υποψήφιος για κρατικό αξίωμα, ή
(β) στη μείωση της εκλογικής δύναμης, του κύρους ή της αξιοπιστίας πολιτικού κόμματος ή υποψηφίου για κρατικό αξίωμα προς όφελος άλλου κόμματος ή άλλου υποψηφίου.
Υποβολή παραπόνων. 17. Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται, βάσει διαδικασίας που καθορίζεται με Κανονισμούς, να υποβάλει στον Υπουργό παράπονο αναφορικά με τη λειτουργία Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, αναφορικά ειδικότερα με την παραβίαση από μέρους του, είτε των διατάξεων του Νόμου, είτε του καταστατικού του.
ΜΕΡΟΣ ΙV: ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οργανισμοί κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων κρατών. 18.-(1) O Υπουργός δύναται να εκδώσει διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στο οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την αναγνώρισης οργανισμού που ασκεί δραστηριότητες κοινής ωφέλειας στη Δημοκρατία, οποιουδήποτε οργανισμού ο οποίος-
(α) είναι εγγεγραμμένος με βάση νομοθεσία και λειτουργεί νόμιμα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και
(β) πιστοποιείται, αναγνωρίζεται ή δηλώνεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους αυτού ως οργανισμός που έχει ως κύριο σκοπό του την άσκηση δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας,
    (2) Οργανισμοί που αναγνωρίζονται ως οργανισμοί που ασκούν  δραστηριότητες κοινής ωφέλειας στη Δημοκρατία, σε συνέχεια της εφαρμογής  των διατάξεων του εδαφίου (1), καταχωρούνται σε ειδικό μητρώο το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.
      (3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να καθορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οργανισμοί οι οποίοι ανήκουν σε κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να αναγνωρίζονται ως οργανισμοί που ασκούν δραστηριότητες κοινής ωφέλειας στη Δημοκρατία ή στους οποίους μπορούν να παραχωρούνται οποιαδήποτε ωφελήματα, καθώς και τον τρόπο καταχώρησής τους σε ειδικό μητρώο που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.
Μητρώο Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. 19.-(1) Ο Υπουργός τηρεί Μητρώο Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας   στο οποίο καταχωρούνται-
(α) η επωνυμία και η διεύθυνση της έδρας του.
(β) τα ονόματα και οι διευθύνσεις των μελών του διοικητικού του συμβουλίου∙
(γ) ο αριθμός των μελών, εάν υπάρχουν, του Ιδιωτικού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας.
(δ) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού Ιδιωτικού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας.     
(ε) οι δραστηριότητες που ο Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας ασκεί σύμφωνα με το καταστατικό του∙
(στ) τα οικονομικά έτη για τα οποία υπεβλήθησαν λογαριασμοί.
(ζ) τα ονόματα, επάγγελμα και οι διευθύνσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου∙
(η) οποιεσδήποτε άλλες συναφείς πληροφορίες κρίνονται αναγκαίες από τον Υπουργό.
(θ) το οικονομικά έτη για τα οποία υπεβλήθησαν εκθέσεις της Επιτροπής Ελέγχου.
     (2) Το μητρώο τηρείται πάντοτε ενημερωμένο και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.
     (3) Οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο σύμφωνα με το εδάφιο (1) γνωστοποιούνται γραπτώς στον Υπουργό από το διοικητικό συμβούλιο του Ιδιωτικού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας εντός ενός μηνός από την ημερομηνία αλλαγής και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενεργοποιούνται οι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 10.
Δημοσίευση καταλόγου ΙΟΚΩ 20. Ο Υπουργός μεριμνά για τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους, καταλόγου με τις επωνυμίες όλων των πιστοποιημένων Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και όλων των οργανισμών που αναγνωρίζονται και ασκούν δραστηριότητες στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 και ο σχετικός κατάλογος αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.
Διάλυση Ιδιωτικού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας. 21.-(1) Σε περίπτωση έναρξης διαδικασίας εκούσιας διάλυσης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου που έχει πιστοποιηθεί ως Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας, το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον Υπουργό για το γεγονός αυτό και του διαβιβάζει υπεύθυνη δήλωση στην οποία προσδιορίζει άλλον Ιδιωτικό Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας ή κρατική αρχή όπου προτίθεται να διανέμει τα περιουσιακά στοιχεία του υπό διάλυση Ιδιωτικού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας.
     (2) Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου σχετικού με θέματα απονομής της δικαιοσύνης, σε περίπτωση που η διάλυση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου που έχει πιστοποιηθεί ως Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας δεν είναι εκούσια, το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον Υπουργό για το γεγονός αυτό, και ο Υπουργός έχει δικαίωμα παρέμβασης στη σχετική διαδικασία για σκοπούς καλύτερης διανομής των περιουσιακών στοιχείων του Ιδιωτικού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας προς δημόσιο όφελος.
Γενικές οδηγίες Υπουργού 22. Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, ο Υπουργός μπορεί να εκδίδει γενικές ή ειδικές οδηγίες για σκοπούς  καλύτερης εκτέλεσης των καθηκόντων του, περιλαμβανομένων οδηγιών σε θέματα πρακτικής και δεοντολογίας, τις οποίες γνωστοποιεί στους Ιδιωτικούς Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, όπως ο ίδιος κρίνει σκόπιμο.
Ποινικά αδικήματα 23.-(1) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο, για σκοπούς εξασφάλισης πιστοποίησης ή οποιοδήποτε άλλου ωφελήματος με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση, είτε προφορική είτε γραπτή, η οποία είναι ψευδής, ή παραπλανητική, ή αποκρύβει οποιαδήποτε ουσιώδη πληροφορία, το πρόσωπο αυτό, εκτός εάν ενήργησε χωρίς πρόθεση εξαπάτησης, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής μαζί.
 (2)  Πρόσωπο το οποίο με πρόθεση να εξαπατήσει-
(α) πλαστογραφεί, τροποποιεί, αλλάζει, παραποιεί ή καταστρέφει οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό που εκδόθηκε βάσει του Νόμου αυτού. ή
(β) χρησιμοποιεί ή επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί από άλλο πρόσωπο πλαστογραφημένο, αλλαγμένο, παραποιημένο ή κατεστραμμένο έγγραφο ή πιστοποιητικό που εκδόθηκε βάσει του Νόμου αυτού,
είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής μαζί.
Κανονισμοί. 24. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και ειδικότερα δύναται να εκδίδει  κανονισμούς οι οποίοι να καθορίζουν-
(α) τις προϋποθέσεις για την παραχώρηση κρατικών χορηγιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ωφελημάτων ή βοήθειας προς τους Ιδιωτικούς Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας∙
(β)gγ) λεπτομέρειες αναφορικά με την εξέταση από τον Υπουργό ή την Επιτροπή Ελέγχου τυχόν παραπόνων εναντίον Ιδιωτικών Οργανισμών  Κοινής Ωφέλειας∙
(γ)) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο Υπουργός δύναται να περιορίσει ή να απαγορεύσει σε οποιοδήποτε Ιδιωτικό Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας να ασκεί δραστηριότητες σε κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(δ) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οργανισμοί οι οποίοι ανήκουν σε κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να αναγνωρίζονται ως οργανισμοί που ασκούν δραστηριότητες κοινής ωφέλειας στη Δημοκρατία ή στους οποίους μπορούν να παραχωρούνται οποιαδήποτε ωφελήματα.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες. 25. Το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου προς τον Υπουργό Οικονομικών.
Μεταβατική περίοδος 26.-(1) Από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και εντός μεταβατικής περιόδου 6 (έξι) μηνών από αυτήν, κάθε εγκεκριμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα δύναται να προβεί στις δέουσες ενέργειες για προσαρμογή του στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και να υποβάλει αίτηση για πιστοποίησή του ως Ιδιωτικός  Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας, ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 55 του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2016:
         Νοείται ότι κατά τη μεταβατική περίοδο διατηρείται και η ιδιότητα «φιλανθρωπικό ίδρυμα» για όσους οργανισμούς πιστοποιηθούν ως Ιδιωτικοί Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας:
       Νοείται περαιτέρω, ότι αιτήσεις για έγκριση φιλανθρωπικών  ιδρυμάτων  που εκκρεμούν για εξέταση στον Υπουργό Οικονομικών κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δεν θα προωθούνται για εξέταση και θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου συμμορφούμενες με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
     (2) Κατά τη μεταβατική περίοδο που καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν είναι εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα.
     (3) Για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο χρονικός περιορισμός της εξέτασης αίτησης που καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 6 δεν εφαρμόζεται.
Ειδική μεταβατική διάταξη για οργανισμούς κοινής ωφέλειας  που ιδρύονται με ειδική νομοθεσία ή στους οποίο μετέχει το κράτος. 27.-(1) Οργανισμός που ιδρύεται με ειδική νομοθεσία ή στον οποίο μετέχει το κράτος και ο οποίος διεξάγει δραστηριότητα ή δραστηριότητες κοινής ωφέλειας που καθορίζεται ή καθορίζονται στο άρθρο 4 δικαιούται τα ίδια φορολογικά οφέλη τα οποία δικαιούται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που έχει πιστοποιηθεί ως Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις τους παρόντος Νόμου και ο Υπουργός, προς τούτο, κατά την έναρξη κάθε έτους, εκδίδει Γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα δημοσιοποιώντας τον κατάλογο των οργανισμών αυτών.
    (2) Δωρητής προς οργανισμό που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) δικαιούται τα ίδια φορολογικά οφέλη, τα οποία δικαιούται ένας δωρητής σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο έχει πιστοποιηθεί  ως Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
Έναρξη ισχύος. 28. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  (άρθρο 8)
Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8(1) (ε) του παρόντος Νόμου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία πιστοποιούνται ως ΙΟΚΩ*[1] μπορούν να διεξάγουν τις ακόλουθες οικονομικές δραστηριότητες για ενίσχυση των εσόδων τους, για αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών τους:
(α) Πώληση αντικειμένων δωρεάς.
(β) Πώληση περιουσιακού στοιχείου.
(γ) Έκδοση ενημερωτικού περιοδικού, ενημερωτικού βιβλίου ή άλλες εκδόσεις που θα μπορούσαν να αγοραστούν από το ευρύ κοινό.
(δ) Συλλογή ή αποδοχή δωρεών σε αντικείμενα.
(ε) Αποδοχή κληροδοτημάτων.
(στ) Αποδοχή εθελοντικών χρηματικών εισφορών ή χρηματικών δωρεών.
(ζ) Αποδοχή Χορηγιών.
(η) Οργάνωση μέχρι τέσσερις φορές το χρόνο δραστηριότητες όπως δείπνο, τσάι, μουσική βραδιά, επίδειξη μόδας έναντι εισιτηρίου εισόδου ή/και έκδοση λαχνών.
(θ) Οργάνωση δραστηριοτήτων για ενίσχυση εσόδων όπως παζαράκι, δημοπρασία αντικειμένων δωρεάς.
(ι) Πώληση αναμνηστικών αντικειμένων, αντίγραφα εκθεμάτων τέχνης και πολιτισμού ιστορικού περιεχομένου, σε επισκέπτες της έκθεσης, σε ώρες λειτουργίας της, σε τιμή που θα μπορούσε να αγοραστεί από ευρύ κοινό.
(ια) Επιβολή συμβολικού ποσού εισόδου σε έκθεση εκθεμάτων τέχνης και πολιτισμού ιστορικού περιεχομένου.
(ιβ) Επιβολή συνδρομών στα μέλη του Ιδιωτικού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας.
(ιγ) Δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από κονδύλια της Ευρωπαϊκή Επιτροπής ή ξένων αρχών, για την Κυπριακή Δημοκρατία, τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί για τις επιχειρήσεις.
(ιδ) Δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται απ ευθείας από Ευρωπαϊκά Όργανα ή διεθνής οργανισμούς ή ξένες αρχές.
(ιε) Δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία από κονδύλια που έχουν σχεδιαστεί για οργανισμούς που δεν έχουν σκοπό το κέρδος και εμπίπτουν στην έννοια του όρου «νομικό προσώπου ιδιωτικού  δικαίου», όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου.
(ιστ) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (ε) του άρθρου 8, δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου νοουμένου ότι αυτές δεν μπορούν εύλογα να θεωρηθούν ως πράξεις ανταγωνισμού κερδοσκοπικών επιχειρήσεων.
(ιζ) Εισόδημα από τραπεζικούς τόκους.
(ιη) Ενοίκια και μερίσματα που αποκτήθηκαν από επενδύσεις που δωρίθηκαν στο Ιδιωτικού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας.
(ιθ) Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 και νοουμένου ότι αυτή δεν μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ως πράξη ανταγωνισμού κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, στη βάση απόφασης του Έφορου Κρατικών Ενισχύσεων.
Σε όλες τις περιπτώσεις τα έσοδα χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των σκοπών του Ιδιωτικού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας.

 

[1] Ιδιωτικοί Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας.