Ιστορική Αναδρομή της ΟΠ ΜΚΟ

Ποιοι είμαστε;

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ δημιουργήθηκε το 2007 ως άτυπη ομάδα 9 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων οι οποίες είχαν τους ίδιους προβληματισμούς σχετικά με την τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά τις ΜΚΟ. Η προσπάθεια τροποποίησης της νομοθεσίας ξεκίνησε το 2007 και σήμερα βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Την Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ αποτελούν ως ενεργά μέλη οι ΜΚΟ ΙΝΤΕΞ Έρευνα και Διάλογος, Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού, Πολιτεία, Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου (BirdLife Cyprus), Σύνδεσμος Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής, Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (NGO Support Center) και οι PeacePlayers Cyprus. Τις θέσεις και απόψεις της ΟΠ ΜΚΟ στηρίζουν και άλλες ΜΚΟ.

Στόχος της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ:

Στόχος της Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ είναι η συμμετοχή στη διαδικασία αναθεώρησης και τροποποίησης του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου, για τη δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου σύγχρονου, εναρμονισμένου με τις απαιτήσεις των καιρών αλλά και εναρμονισμένου με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα. Ο νομοθετικός εκσυγχρονισμός αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός πλαισίου που να διευκολύνει τη λειτουργία και τη συνεισφορά των ΜΚΟ στο κυπριακό γίγνεσθαι.

Τροποποίηση Νομοθετικού Πλαισίου:

Το 2007 ξεκίνησε μια προσπάθεια τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις ΜΚΟ στην Κύπρο, η οποία στο παρόν στάδιο βρίσκεται στην τελική της φάση αλλά ακόμη και σήμερα δεν συνάδει με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Προωθείται Τροποποίηση από το Υπουργείο Εσωτερικών του Νόμου που αφορά τα Σωματεία και Ιδρύματα. Το νομοσχέδιο τιτλοφορείται «Νόμος που Ενοποιεί, Τροποποιεί και Καταργεί την Υφιστάμενη Νομοθεσία Περί Σωματείων, Ιδρυμάτων και Λεσχών και που Προνοεί για τα Συναφή Θέματα»

Το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται ένα νέο νομοσχέδιο με τον τίτλο «Ο περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Πιστοποίηση) Νόμος»

Συνεργασίες:

Σχετικά με την αξιολόγηση των νομοσχεδίων και τις προτάσεις βάση Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων, η Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ συνεργάζεται άμεσα με:

  • Το European Center for Not-for-Profit Law (ECNL), ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο που ασχολείται με νομικά ζητήματα που επηρεάζουν τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και την Κοινωνία των Πολιτών γενικότερα (http://www.ecnl.org.hu).
  • Το Συμβούλιο της Ευρώπης
Διαβάστε επίσης:

Την Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ απαρτίζουν
Την Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ στηρίζουν